Rozhovor s Halinou Bedněnko

Poslední aktualizace 1.6.2008


   Co mají společné rodinné konstelace s konstelacemi božstev? Zde je pohled mladé moskevské historičky, mytoložky a mýtodramatičky Haliny Bedněnko, která se v současné době specializuje na mýtodrama a vzdělává se v jungiánské psychologii.

    Halina uvádí ve svých textech, že podle ní má řecká mytologie řadu výhod. Je to velmi lidské bájesloví. Na tomto bájesloví vyrostla celá západní kultura. Charakteristiky bohů a bohyň jsou známy většině vzdělaných lidí naší kultury. Nás bude zajímat i jakým způsobem vytváří konstelace božstev na svých akcích.

    Následující text není doslovný překlad jednoho rozhovoru, ale je složen z fiktivních otázek a odpovědí vytvořených z Halininých článků a odpovědí na diskuzních fórech.


    Co to je mýtodrama?

    Mýtodrama je dramatizace mýtického námětu. Ta nám dává možnost poznat hlubší smysl starých mýtů a pochopit jejich význam pro nás osobně.  Důležité je, že se zde mohou angažovat všichni nebo téměř všichni zájemci a není zde vnější publikum. Rozehrání mýtu nám dává bezprostřední zkušenost s archetypy a s archetypálními rolemi

    To znamená, že jednotliví lidé hrají lidi a bohy z určitého mýtu.

    Ano. Běžné řecké mýtodrama se však věnuje jen jednomu archetypu nebo příběhu, jsme schopni se s ním seznámit, uvědomit si jej v sobě nebo i pochopit, jak jej aktivovat. To může probíhat uvnitř role nebo pozorováním jiné role či podobného námětu. ..... Přehráváním archetypální role vstupuje člověk do bližšího kontaktu s archetypy.

    A pokud vím, tak máš ve svém repertoáru ještě něco jiného.

    Po cyklu mýtodramat o konkrétním božstvu a jeho příběhu nabízím techniku konstelací archetypů, ve kterých dáváme možnost projevit se každému z nich. A najít mu optimální místo mezi ostatními. Jestliže jsou v každém z nás přítomny vlastnosti všech bohů nebo bohyň, můžeme si ujasnit, jakou roli hrají v našem životě ... a zkusit je jinak zorganizovat. S cílem vytvořit novou strukturu jejich vzájemných vztahů.

    Termínem konstelace se označuje v astrologii postavení planet pro určitého člověka žijícího v určitém místě narozeného či žijícího v daném čase. Pak tento pojem vžil pro rodinnou terapii vytvořenou Bertem Hellingerem, kde se místo planet rozestavují rodinní příslušníci (*). A Ty teď přicházíš s konstelací božstev. To je ještě něco jiného?

    Každý praktik si může modifikovat techniku podle cíle a tématu práce. A tak se v systému rodinné terapie provádí stavění rodiny, v obchodní psychologii se provádí konstelace obchodního projektu atd. Obvykle se zde pod konstelací rozumí aktivace stávajících archetypálních systémů nebo jevů. Nicméně my se vracíme k představě konstelace jako znázornění vzájemných vztahů nějakých objektů. Cílem naší práce je vytvořit takto pro tento okamžik co nejlepší vztahy mezi nimi.

    A proč zrovna konstelace božstev?

    Božstva - to jsou obrazy, které žijí v lidské představivosti celá staletí a tisíciletí. Když lidé věří svým bohům, pak tyto obrazy udržují spojení s vědomím a jsou zdroji síly.

    Život, to je neustálé prožívání vztahů. Z tohoto pohledu chápu smysl rodinných, podnikových i dalších konstelací. Co s tím mají společného konstelace božstev?

    Předpokládáme, že vnitřní situace (v duši) se odráží ve vnějších vztazích a naopak sociální podmínky budou ovlivňovat dominanci vnitřních subjektů.

    V lidské psychice se uplatňuje více božstev?

    Dle našeho předpokladu působí v člověku všechny archetypy olympského panhtheonu, aktivních je však pouze několik. Další mají neutrální polohu a aktivují se jen v určitých situacích. Jiní zůstávají nečinní. A každý archetyp usiluje o sebevyjádření. Díky tomu mezi nimi vznikají konflikty i spory a naopak i spojenectví. Jestliže Já není schopno udržet pořádek a pak některý z archetypů začne uchvacovat moc nad osobností.

    Někdy mám pocit, jako že uvnitř mne probíhá jakási diskuze. To je ono?

    Koncepce dialogu podosobností se zrodila v hlubinné psychologii ve 2. polovině 20. století. Dialogičnost se stala základním principem organizujícím myšlení člověka a zabezpečující spontánní rozvoj kultury. Existuje nadřazená "pozice", která se zabývá integrací ostatních. V našem systému je to Já. Ono přijímá výsledná rozhodnutí. ... A jen rozvinuté já je zde schopno hrát roli rozhodčího.

    A co když já není silné a rozvinuté?

    ..... v mužském postavení archetypů by mohl být takovým organizátorem Zeus. Ale my tam vytrvale oddělujeme archetypy od Já. To je zásadní moment chránící člověka od nebezpečí identifikace s archetypem.

    Takže naše Já je zde to nejdůležitější?

    V této technice my osvobozujeme centrum vědomí, které se označuje jako Já. ... Stavění archetypů neboli konstelace je pro mnohé nejpříjemnějším způsobem integrace (= zcelení duše).

    A ta božstva jsou pořád tatáž anebo se jejich zastoupení s věkem mění?

    V různých periodách svého života má člověk (ve svém nitru) různé rozmístění božstev. Různé zaměření člověka v různých periodách jeho života odpovídá různým rozmístěním božstev.

    Jak vypadá praktický průběh konstelace?

    Účastníkům skupiny nabízím využít 9 papírových kroužků pro označení já a 8 archetypů. Je nutno archetypy rozmístit vůči já tak, jak jsou rozmístěny dle jejich mínění či vnitřního pocitu. Pak nakreslí schéma tohoto rozmístění a vyznačí tam (šipkami nebo kroužky) druhy vzájemných vztahů mezi archetypy.

    Vybraný zadavatel (XY) vybere někoho do role vlastního Já a ostatních archetypů. A rozmístí je do prostoru podle předem vytvořeného schématu.  Pokud má při tom pocit, že je třeba postavit je jinak - povoluje se. Potom se zadavatel ztotožňuje se svou rolí vlastního Já a popisuje své pocity uvnitř takto vytvořeného systému.

    (Poté) zadavatel vchází do role každého božstva. Průvodce mu dává otázky jako: "Co znamenáš v životě XY?" Obdržené poselství může být adresováno jiným bohům tak i Já.

    Při začínajícím sporu božstev nebo jejich boji o moc se ... vede vyjednávání. Průvodce zde může hrát roli aktivátora nečinných archetypů nebo omezovat moc těch, které mají příliš velkou moc. Např. "Ty nemůžeš rozhodovat za Já, jen ono může přijímat konečná rozhodnutí."

    (Poté) průvodce navrhne zadavateli rozestavit archetypy jiným způsobem. A pak jej opět zavádí do těchto rolí. Respektive ptá se archetypů, jak se cítí a co chtějí. Provádí se tak dlouho, dokud nebudou všechny archetypy spokojeny

(Zde musím podotknout, že v naší modifikaci pracujeme s božstvy obou pohlaví, která se sama rozmístí okolo Já. Takže ke konstelaci stačí pouze dvě osoby, zadavatel a průvodce.)

    Mohou být i jiné varianty scénáře, který je samozřejmě vždy individuální. ... V některých případech dojde ke spontánnímu pohybu a ke změně pozic archetypů. To je cenné, je to probuzení určité dynamiky.

    Ale bohů je ve starořeckém pantheonu určitě více než 16. Co ty další?

    V rámci terapie nebo i z vlastní vůle je možno přivést (do duše) nový archetyp. On musí být dostupný a včleněný do těch situací, do kterých je to nutné. V konstelacích božstev my obvykle dostáváme nová poselství od archetypů stávajících.

    Proč je ve Tvé knize rozebráno právě 8 ženských archetypů, je hlubší smysl v tom, že jsou to páry protikladů? A s osmi archetypy druhého pohlaví je to celkem 16. Není to paralela s nějakou psychologickou typologií?

    Ne. Jean Shinoda Bolenová popisuje 7 ženských a 8 mužských archetypů, já jsem přidala osmou bohyni, Hekatu. Bolenová o ní nic neříká .... Její archetypy jsou statické, konstantní. Já se na ně dívám jako na něco, co lze měnit (u žen) a rozvíjet (u mužů). Prostá typologie se mi vůbec nelíbí. ....  Bude-li to jen typologie, systém zapadne. Archetypy žijí pouze v příběhu, v dynamice, jako vše živé 

    Co podle Tebe může dát člověku identifikace sebe sama s tím či oním božstvem a jeho příběhem?

    To jim umožní lépe se pochopit. ... Většina amerických systémů říká: Změň se v 10 krocích a my tě naučíme jak. To není vždy možné. A je to také vždy potřeba?

    Kdyby mi ještě nedávno tvrdil, že bohové žijí v každém z nás, dívala bych se na něj určitě přes prsty.

    Takto je makrokosmos se všemi bohy a démony odražen v mikrokosmu - v člověku.

 

Halininy webové stránky

(*) Význam slova konstelace ve slovníku cizích slov:  postavení, souběh okolností, stav věcí; postavení hvězd a planet. Pojem konstelace se v rámci psychologie či psychoterapie užívá také jako označení pro obecné uspořádání určitého systému.