Poznej bohy a poznáš sebe


    Jistě si vzpomenete na situaci, kdy jste se zachovali jinak, než jste před tím zamýšleli. A možná jste si položili otázku: "Co to vlastně způsobilo? Kdo to vlastně jednal místo mne?" Tyto situace nejsou v našem životě až tak neobvyklé. Vždyť i náš jazyk má pro ně řadu frází jako například "něco do něj vjelo", "ztratil hlavu" nebo dokonce "čerti s ním šijí."

    Jistě si vzpomínáte na situace, kdy jste se vy nebo někdo v okolí bezhlavě zamilovali. A následovala úžasná extáze, byl-li tento cit opětován, anebo strašné utrpení, když jsme byli odmítnuti. A možná jste si položili otázku: "Co se to vlastně s námi děje? Jak to, že jsou v těchto případech naše vůle a rozum takřka bezmocné anebo dokonce zcela odstavené na vedlejší kolej?"

    Někdy se dokonce dostaneme do situace, kdy rozumem víme, že onen muž či ona žena pro nás vůbec nejsou perspektivní. Mají dluhy, jsou zadaní, .... a odmítají nás. A přesto cosi či kdosi s námi mlátí takovým způsobem, že utrpení, které zažíváme, je strašné. A jediné, co můžeme v tyto chvíle udělat, je nějak to vydržet a doufat, že se toto utrpení s časem zmírní a nakonec přejde.


    Nahlédl jsem kdysi do psychologické literatury. A ejhle: Carl Gustav Jung zavádí pojem archetyp (viz následující kapitola), James Hillman tuto myšlenku rozvíjí a Jean Shinoda Bolenová a Halina Bedněnko dokládají, že archetypy působící v lidské psychice je možno ztotožnit s postavami řecké mytologie. Podobně hovoří i Stanislav Grof a další (viz kapitola Slova moudrých).

     Stanislav Grof - americký psychiatr českého původu

 

    Tendence interpretovat svět na základě archetypálních principů se poprvé projevila v antickém Řecku a představuje jeden z nejnápadnějších charakteristických znaků starořecké filosofie a kultury. Archetypy je možné chápat z několika různých perspektiv. V homérské epice přejímají formu personifikovaných mytologických božstev, například Dia, Poseidóna, Héry, Afrodíty nebo Háda. V Platónově a Sokratově filosofii jsou popisovány jako čisté metafysické principy - Ideje anebo Formy, které disponují vlastní samostatností a nachází se v oblastech, jež jsou lidským smyslům nedosažitelné. V dvacátém století oživil koncepci archetypů psychiatr Carl Gustav Jung, který je začlenil do rámce moderní psychologie, kde je popisuje především jako psychologické principy. 

 

    Existence skrytých a neviditelných dimenzí reality představuje pro materialistickou vědu zcela neakceptovatelnou myšlenku, pokud by se nejednalo o dimenze, jejichž podstata je hmotná a které je možné zpřístupnit prostřednictvím přístrojů, jejichž možnosti přesahují rozsah našich smyslů, například mikroskopů, teleskopů anebo senzorů pro detekci různých pásem elektromagnetického záření. …..

 

    Jung a jeho následovníci prozkoumali a podrobně popsali význam úlohy, kterou archetypy v životě jednotlivců, národů i přírody sehrávají. Jungovsky orientovaní autoři, ve svých četných odborných článcích, knihách i v populární literatuře, předkládají názor, že se v naší osobní charakteristice a chování projevuje dynamika mocných archetypálních principů (Shinoda Boolen) a že ve svém každodenním životě ztvárňujeme archetypální témata (Joseph Campbell).

 

    Důležitým charakteristickým znakem archetypů je, že nejsou svázány s činností lidského mozku, ale že působí v transcendentálních oblastech a mají synchronicitní vliv nejen na psýché jedinců, nýbrž i na události odehrávající se v hmotném světě.

    A řecká mytologie je to, co mne přitahovalo již v dětství. A tak jsem se rozhodl vydat se na tuto dobrodružnou cestu. Cestu za poznáním vlastní duše a za pochopením motivací v chování svém i v jednání ostatních lidí pomocí postav a příběhů staré řecké mytologie. A protože se výsledky časem dostavily a jsou docela zajímavé, zvu vás na tuto cestu též.  

*****

    Říkáte si teď, že je to nevědecké. A máte pravdu. Tyto stránky nemají s oficiální mytologií ani psychologií mnoho společného. Říkáte si, že je to absurdní, nesmyslné,  .... atd. Vůbec nevadí. Nečekám, že se mnou bude mnoho lidí souhlasit. Důležité pro mne je, že je to možné, smysluplné, zajímavé, příjemné, obohacující a dokonce prakticky využitelné.

    Konrád Lorenz - zoolog a etolog, laureát Nobelovy ceny

     K velmi škodlivým důsledkům vede chybné přesvědčení, že jen rozumově pochopitelné nebo dokonce jen vědecky dokazatelné náleží k trvalému vědění lidstva.

    Bývá zvykem reagovat na obsah webových stránek Budu rád, když mne upozorníte na překlepy, budu rád, když se dozvím, že některé pasáže jsou těžce srozumitelné, samotná zpětná vazba je dobrá věc, mohu je pak vylepšit. Ale nepište mi prosím sdělení typu - takovou blbost jsem ještě nečetl. Zejména, když si nepročtete celé tyto stránky a neproniknete hlouběji do toho, co jsem jimi chtěl říct.

    Jiddu Krišnamurti - jogín a duchovní učitel

    Kdyby se tisíce lidí shodly v názoru na věc, jejíž podstatu neznají, nemá jejich úsudek žádnou cenu.