Slova moudrých


O mýtech a archetypech

    Zdeněk Neubauer - filosof a biolog

    Mytické vyprávění a věda jsou dva odlišné, ale stejně cenné a pravdivé pokusy o porozumění světu. Mýtus neříká, jak to na světě doopravdy bylo, nýbrž jak to na světě obecně chodí. To samé ale dělá i věda. Výsledkem vědeckého poznání jsou obecná pravidla, abstraktní zákonitosti. Stejně jako v mytickém vyprávění tu tedy vystupují neexistující události a bytosti. Ideální tělesa, s nimiž operují Newtonovy fyzikální zákony, jsou stejně málo skutečná jako draci nebo víly.

    Karl Kerényi - klasický filolog 

    Co je to hudba? Co je to poezie? Co je to mytologie? Jsou to všechno věci, na které nelze mít žádný názor, pokud nám pro ně chybí opravdový cit. .. O tento cit nás připravila právě naše příliš ochotná, prospěšná a výkonná věda. Vysvětlila nám nápoj v našem šálku natolik, že o něm víme vše už napřed a daleko lépe, než staří dobří pijáci. Očekává se od nás, že se spokojíme s tím, že naše znalosti jsou lepší a že si jich budeme cenit výše než nezkažených zážitků a radostí? 

    James Hillman - psycholog

    Další bariéra, která nám stojí v cestě ... je náš obvyklý způsob myšlení v protikladech. 

    Jean Shinoda Boolen - psychiatr

     Víte, můžete ráno vstát a sednout si za stůl ke snídani. A někdo vám řekne: "Hádej, co se mi v noci zdálo?" A můžete naslouchat tomu snu a být jím okouzlení. A přitom vůbec nemusíte chápat, co ten sen mohl znamenat. Ten sen má sám o sobě sílu. Protože rezonuje s něčím ve vás samotných. Jiný sen však tyto pocity nevyvolá. .. Podobným způsobem se dívám na mýty. Jsou něco jako kolektivní sny.

    Joseph Campbell - religionista, mytholog

    Sen je individualizovaný mýtus, mýtus je odosobněný sen. Mýtus i sen nesou symboliku stejným všeobecným způsobem jako dynamika duše. Snové formy jsou však poznamenány konkrétními obtížemi snícího, kdežto problémy a jejich řešení zobrazené v mýtech mají přímou platnost pro celé lidstvo.

    Juliet Sharman - Burke - psycholog

    Mýtus byl první svépomocnou psychologií. Po dlouhá staletí si lidé vyprávěli mýty, pohádky a příběhy. Jejich prostřednictvím vysvětlovali tajemství života, s jejich pomocí snášeli lidé jeho úskalí. Od vysvětlení střídání ročních období přes složitost mezilidských vztahů až k záhadě smrti. ...

     James Hillman - psycholog

    Naše kultura je svým ignorováním smrti ojedinělá.

    Juliet Sharman - Burke - psycholog

    ... probuzená renesanční duše shledávala v nepřeberném množství bohů, bůžků a bohyň starého Řecka mnohem snáze pravdě odpovídající analogie s vesmírnými principy veškerého dění ....  Skutečnost, že byl člověk renesancí prohlášen za velký zázrak stvoření a za spolutvůrce kosmu, znamenala i to, že mu bylo přiřčeno právo zasahovat nejen do vlastního života, ale i do světa, který jej obklopuje, aby případně vylepšil nedokonalou božskou kreaci.

    Joseph Campbell - religionista, mytholog

    Každá interpretace mýtu ve smyslu biografie, historie nebo vědy spolehlivě zabíjí jeho poetiku. Živoucí obrazy se stávají pouze vzdálenými fakty z dávných dob nebo dalekých míst. Kromě toho není nijak obtížné dokázat, že mytologie jako věda a historie je absurdní záležitostí. Pokud začne civilizace interpretovat svou mytologii tímto způsobem, vyprchá z ní život, z chrámů se stávají muzea a vazba mezi oběma perspektivami mizí. Tato pohroma nepochybně postihla bibli a velkou část křesťanského kultu.

    Mytologie je tedy psychologie mylně vykládaná jako biografie, historie a kosmologie. Moderní psycholog ji může vrátit zpět k jejím pravým významům a zachránit tak pro současný svět bohaté a výmluvné doklady o nejzávažnějších hlubinách lidského charakteru.

    Jaromír Medo - mystik

    Skutečným účelem mytologie, rituálů s nimi spojených a mystérií je provést člověka přes nesnadno zdolatelný práh transformace. Osvojení mytologie, rituálů a mystérií zásadní měrou přispívá k pozvednutí ducha člověka z prachu pozemského bytí. Je smutné, že moudrost našich předků současná technická civilizace odsuzuje k živoření mezi opomíjením a zapomněním. Až lidé vnesou do svých životů alespoň maličkou část úchvatného bohatství mytologických pramenů, stanou se svědky proměny šedivosti života ve skvost bytí, pak lidstvo pozná nepřeberné množství pokladů minulých generací i zapomenutých civilizací.

    James Hillman - psycholog

    Vztahy mezi mytologií a psychologií vystupují výrazně do popředí v pojmu hlubinná psychologie, který zavedl na počátku 20. století curyšský psychiatr Eugen Bleuer jako vhodný název pro novou vědu - psychoanalýzu. Tento čin přesunul pozornost od aktivity, snahy věci rozebírat, k vizi, snaze vidět je v jejich hloubce. Nový obor byl postaven na odlišném základě, který byl méně fyzikálně vědecký, protože byl méně orientovaný na analytický rozklad na součásti, a více metafyzicky filosofický ...

    Juliet Sharman - Burke - psycholog

    Mýtická podobenství jsou skutečně spontánní obrazy, jež povstávají z hlubin lidské duše a popisují, často poetickým jazykem, nejčistší struktury základních lidských zkušeností a současně obsahují matrice (vzory), na jejichž základě se odehrává vývoj každého lidského jedince. Dnešní psychologie používá pro zmíněné kategorie pojmu archetyp, přičemž definice tohoto slova zní: Univerzální vzorec v nevědomí přítomný ve strukturách lidské duše od pradávných věků, který je vlastní každé lidské bytosti jakéhokoli původu a z kteréhokoli kulturního prostředí.

    Kathleen Burt - astrolog, jogín

    Mýtus není něco starého, co se událo kdysi dávno a daleko někomu jinému, mýtus se opakuje stále a stále znovu, právě tady a teď, nám. .... Mýtus je skutečný, je pravdivý, je posvátný, týká se přímo nás, dnes a tady.

    Roberto Calasso - filosof, znalec mýtů

    Už po staletí se mluví o řeckých mýtech jako o něčem, co je třeba znovu najít, probudit. Ve skutečnosti však naopak tyto báje trpělivě čekají, kdy nás vzbudí ...

    Raven Argoni - mystik a spisovatel

    Není to tak dávno, co se nás psychologové snažili přesvědčit, že se člověk rodí jako nepopsaná tabule a všechny své vědomosti získá teprve výchovou. Jeden z prvních, kteří toto tvrzení poopravili byl psychoanalytik C. G. Jung. Podle něj si každý přináší do života nepřehlednou řadu vrozených informací ve formě obrazů, symbolů a vzorů, které nazval archetypy.

    Carl Gustav Jung - psychiatr

    Pojem archetypu … je odvozen z mnohokrát opakovaného pozorování, že například mýty a  pohádky světové literatury obsahují určité motivy, které jsou zpracovávány stále znovu a všude. S týmiž motivy se setkáváme ve fantaziích, snech, delíriích a bludných idejí současných jedinců. Tyto typické obrazy a souvislosti se označují jako archetypické představy. Čím jsou zřetelnější, mají tu vlastnost, že jsou doprovázeny obzvláště živými citovými tóny … Jsou jímavé, působivé a fascinující. Vycházejí z archetypu, který je sám o sobě nenázorný, z nevědomé předformy, která zřejmě patří ke zděděné struktuře psýché, a může se v důsledku toho manifestovat všude jako spontánní jev.

    Jaromír Medo - mystik

    Archetypy jsou typické postavy, scénáře a bytostná poznání, která nám umožní bezpečně proplouvat nevědomím až k pochopení a prožitkům vlastní podstaty.

    James Hillman - psycholog

    Archetypy jsou nejhlubší modely psychické činnosti, kořeny duše, které ovládají naše vnímání sebe samých i okolního světa.

    Carl Gustav Jung - psychiatr

    Archetypy byly a doposud jsou živé duševní síly, které požadují, aby byly brány vážně. ... Jsou to ony, co vyvolává v život skutečné události, nikoli naše rozumové schopnosti nebo náš praktický intelekt.

    Edward Edinger - psychiatr a jungiánský anakytik

    Z hlediska hlubinné psychologie jsou bohové obrazy archetypů. Představují základní vzorce nevědomé psýché existující nezávisle na osobní zkušenosti.

    Rudolf Starý - jungiánský psychoastrolog

    Působení nevědomých psychických sil si jde ... nejlépe představit tak, jako kdyby nějaká jiná osobnost ... , případně několik dílčích osobností ovlivňovalo náš vědomý život. Místo abychom byli výhradními subjekty našeho života, stáváme se oběťmi nevědomých sil, které nám vnucují své záměry a chtějí si z nás učinit pouhé agenty svých skrytých tendencí.

    Robert Graves - religionista a spisovatel (odpůrce tohoto pohledu na mýty)

    Jungovi přívrženci sice tvrdí, že "mýty jsou originální projevy podvědomé psýché, bezděčné výpovědi o nevědomých děních", ale řecká mytologie nebyla ve svém obsahu o nic mystičtější než dnešní volební plakáty a byla z velké části formulována v oblastech, které si zachovávaly úzké politické vztahy k mínojské Krétě - k zemi tak vyspělé, že v ní existovaly písemné archivy, čtyřpodlažní budovy s hygienickým kanalizačním systémem, dveře se zámky velmi podobné dnešním, chráněné značky, šachy, státní systém měr a vah a kalendář postavený na trpělivém astronomickém pozorování.

    Rudolf Starý - jungiánský psychoastrolog

    Dnešní "nový člověk" se ... vyznačuje tím, že zcela popírá existenci těchto autonomních dílčích psychických systémů. ... Tyto autonomní prvky nevědomí jsou neustále činné, ať již je moderní intelekt ignoruje nebo je pomocí nějakého nového termínu odkazuje do muzea zašlých primitivních kultur.

    James Hillman - psycholog

    Paralely, které odhalují mytologii v psychologickém pojmovém systému, potvrzují tezi, že klasické mýty nejsou pouhou součástí minulosti, nepatří jinému věku a nezůstávají jen předmětem zájmu několika badatelů zabývajících se antikou. Mýtus je stále živý v našich symptomech a fantaziích a v našich pojmových systémech. 

    Fridrich Nietsche - filosof

 

    Ve spánku a ve snech procházíme úplnými myšlenkovými pochody dřívějších lidí. Chci tím říct, že stejně jako člověk uvažuje ve svých snech, uvažoval v bdělém stavu před mnoha tisíci lety. … Sen nás vrací do dřívějších stadií lidské kultury a nabízí nám prostředky pro její lepší pochopení.

 

    Robert Graves - religionista a spisovatel (odpůrce tohoto pohledu na mýty)

 

    Bronzový a raně železný věk nebyl dětstvím lidstva, jak tvrdí dr. Jung.

    Karl Kerényi - klasický filolog

    Chápat mytologické obrazy jen jako "alegorie" přírodních fenoménů by bylo totéž, jako oloupit je o jádro, které jediné jim dává život a smysl.  

    Mircea Eliade - etnolog

    Charakter lidové paměti je nehistorický a kolektivní paměť je schopna uchovat historické události a osobnosti jen v tom případě, že se změní v archetypy, tj. když anuluje všechny jejich „osobní“ a „historické“ zvláštnosti.

     Stanislav Grof - psychiatr

 

    Tendence interpretovat svět na základě archetypálních principů se poprvé projevila v antickém Řecku a představuje jeden z nejnápadnějších charakteristických znaků starořecké filosofie a kultury. Archetypy je možné chápat z několika různých perspektiv. V homérské epice přejímají formu personifikovaných mytologických božstev, například Dia, Poseidóna, Héry, Afrodíty nebo Háda. V Platónově a Sokratově filosofii jsou popisovány jako čisté metafysické principy - Ideje anebo Formy, které disponují vlastní samostatností a nachází se v oblastech, jež jsou lidským smyslům nedosažitelné. V dvacátém století oživil koncepci archetypů psychiatr Carl Gustav Jung, který je začlenil do rámce moderní psychologie, kde je popisuje především jako psychologické principy. 

 

    Existence skrytých a neviditelných dimenzí reality představuje pro materialistickou vědu zcela neakceptovatelnou myšlenku, pokud by se nejednalo o dimenze, jejichž podstata je hmotná a které je možné zpřístupnit prostřednictvím přístrojů, jejichž možnosti přesahují rozsah našich smyslů, například mikroskopů, teleskopů anebo senzorů pro detekci různých pásem elektromagnetického záření. …..

 

    Jung a jeho následovníci prozkoumali a podrobně popsali význam úlohy, kterou archetypy v životě jednotlivců, národů i přírody sehrávají. Jungovsky orientovaní autoři, ve svých četných odborných článcích, knihách i v populární literatuře, předkládají názor, že se v naší osobní charakteristice a chování projevuje dynamika mocných archetypálních principů (Shinoda Bolen) a že ve svém každodenním životě ztvárňujeme archetypální témata (Joseph Campbell).

 

    Důležitým charakteristickým znakem archetypů je, že nejsou svázány s činností lidského mozku, ale že působí v transcendentálních oblastech a mají synchronicitní vliv nejen na psýché jedinců, nýbrž i na události odehrávající se v hmotném světě.

 

   Halina Bedněnko - historička, mytoložka a mýtodramatička

 

    Řecký pantheon se ukázal pro evropského člověka jako univerzální.  

    Rudolf Starý - jungiánský psychoastrolog

    Řecká mytologie je dokonalým příkladem ucelené, názorné a do všech podrobností vypracované a navíc esteticky neobyčejně působivé soustavy psychických dominant kolektivního nevědomí. ... K postavách řeckého Olympu - Héře, Afrodítě, Hermovi atd., které se pokládají pouze za výtvor bohaté fantazie antických Řeků, musíme podle Jungových slov "změnit svůj racionalistický kauzální přístup, a místo toho, abychom odvozovali tyto postavy ze svého psychického stavu, musíme odvozovat svůj psychický stav z těchto postav."

    Život v řecké pospolitosti se ... nenacházel pouze v rukou lidí, nýbrž byl rozhodujícím způsobem podmíněn přízní jednotlivých bohů a bohyň ... Zajistit, aby tyto božské mocnosti působily na život pospolitosti blahodárně ... a neohrožovaly je svými rozmary, k tomu bylo zapotřebí ... ustavit zvláštní rituální postupy, pomocí nichž by bylo možné navázat s nimi trvalé spojení, zavázat si je obětmi a dary, usmiřovat je v uctivé vzdálenosti od příliš křehkého a nejistého světa řecké polis (=městského státu). Cílem tohoto velkolepého náboženského projektu bylo oddělit lidskou pospolitost a každodenní život od v ní "nepříslušných" archetypových sil, aby se tak mohl vytvořit prostor pro tvůrčí uplatnění nezávislého individua, ale zároveň s těmito silami zachovat symbolické a rituální spojení, aby bylo možno je požádat o pomoc při obtížnějších podnicích, při nichž pouhé lidské síly nepostačovaly. 

    Příběhy antického bájesloví (se) pokládají nejvýš za jistý druh pohádkové literatury pro děti a dospívající. Hluboký psychologický smysl, který do nich vložila geniální imaginace starých Řeků, dnešnímu člověku tak citlivému na vše, co je "jen" fiktivní, vesměs uniká. Totéž lze do značné míry říct i o tradičních náboženských rituálech, jejichž smysl v průběhu času zevšedněl a potemněl nejen soudobému ateistovi, ale i těm věřícím, kteří se ne nich stále ještě podílejí.

    Carl Gustav Jung - psychiatr

    Proto je možné, aby křesťan, který sice věří všem svatým osobám, zůstával přesto uvnitř duše nerozvinutý a nedotčený, protože má celého boha vně (v náboženských obrazech a obřadech) a nezakouší ho v duši, jež zůstává stejně pohanská a archaická, jako byla kdysi předtím ....

    Roberto Calasso - filosof, znalec mýtů

    Řecký bůh nevnucuje přikázání. A jak by nám mohl předepisovat nějaký skutek, když sám vykonal skutky všechny, dobré i zlé. .... Co tedy řečtí bohové chtěli od lidí?. Určitě ne aby se lidé chovali spíše tak než onak. Byli ochotni schválit nespravedlivý skutek svého oblíbence stejně jako spravedlivý čin toho, kdo jim byl protivný. Co tedy chtěli? Být uznáni.

    Stanislav Grof - psychiatr

    Akademičtí psychologové a psychiatři dosud považují Jungovu teorii za nepodloženou a spekulativní a odmítají se jí vážně zabývat.

    Carl Gustav Jung - psychiatr

    Kritici se vzájemně přou a tvrdí, že takové archetypy neexistují. Jistěže neexistují o nic víc než botanický systém v přírodě! Popře však kvůli tomu někdo existenci přírodních rostlinných druhů? Nebo popře někdo výskyt a stálé opakování morfologických a funkčních podobností? S typickými postavami nevědomí je to stejné. Jsou to formy existující apriori resp. biologické normy duševní aktivity.

    Joseph Campbell - religionista, mytholog

    Ve Vatikánu je uložen Pintoricchův obraz. Znázorňuje (egyptskou) bohyni Eset, jak sedí na trůnu a poučuje dva učedníky. Zastupují dva způsoby výkladu mýtických forem. Hermés jako hermetický a symbolický, kdežto Mojžíš jako doslovný, prozaický a historický. Vidíme dva aspekty téže formy a člověk si vybere ten, který chce.

    Homeros - antický básník

    Člověku, jenž naslouchá bohům, i bohové naslouchají

    Carl Gustav Jung - psychiatr

    Nemůžeme-li archetypy popřít či jinak zneškodnit, čelíme ... úkolu ..., abychom spojili život minulosti, která v nás stále existuje, se životem v přítomnosti.

    Roberto Calasso - filosof, znalec mýtů

    Moderní lidé jsou hrdi hlavně na svou odpovědnost, ale nevědí ani, jestli jim ten hlas, jímž chtějí odpovídat, vůbec patří. ... Co člověk dokáže, je věc průměrná.  Sotva se někoho dotkne závan velikosti jakéhokoli druhu, ničemné nebo chvalitebné, už nejedná jedinec. ... Každé nečekané zvýšení intenzity (života) znamenalo vstup do sféry některého boha.


O životě

    Raven Argoni - mystik a spisovatel

    Život je proces, není to stav. Součástí tohoto procesu je vědomí, touha, zamilovanost, láska, motivace, ....

    Joseph Campbell - religionista, mytholog

    Existují dva typy lidských bytosti. Je to zvířecí lidská bytost, která je praktická a lidská bytost podléhající vábení krásy, jež je božsky nadbytečná.

    James Hillman - psycholog

    Krása je přitom něco, co každý potřebuje a znovu zkouší získat - ať už v přírodě, v člověku, muži nebo ženě, v hudbě či čemkoli jiném. Duše baží po kráse. Na to psychologie, zdá se, zapomněla.

   Alan Watts - mystik a spisovatel

    Nic nemůže uspokojit jedince, který nedovede nebo nechce prožívat radost. Vytváříme málo magických a krásných předmětů. Vyčistili jsme svět od všeho kouzla.

    Zdeněk Neubauer - filosof a biolog

    Vím, co to je věda, a jsem nejen vědec, ale také vím, co je to nevěda a že nebýt vědecký ještě neznamená být špatný.

    Carl Gustav Jung - psychiatr

    U primitivních kmenů například vidíme, že staří lidé jsou téměř vždy opatrovníky a strážci mystérií a zákonů a že v nich se v prvé řadě projevuje kultura kmene. Jak je tomu v tomto ohledu u nás? Kde je moudrost našich starců? Kde jsou jejich tajemství a jejich snové vize? U nás se spíš staří chtějí vyrovnat mladým. V Americe je to takřka ideál, že otec je bratrem svých synů a matka pokud možno mladší sestrou své dcery. 

    Eduard Tomáš - jogín

    Naukám je ... možno vyučovat, moudrosti však nelze učit slovy.

    Stanislav Grof - psychiatr

    Spirituální dimenze existence ... budou pravděpodobně srozumitelné jen lidem, kteří se mohou opřít o své vlastní prožitky tohoto druhu. Člověk, který takovou zkušenost nemá, to bude chápat stejně málo jako ... barvoslepý, je schopen pochopit pojem barvy.

    James Hillman - psycholog

    Úkolem každé kultury je udržovat kontakt s tím neviditelným kolem nás.

    Raven Argoni - mystik a spisovatel

    Nejskvělejší tajemství jsou chráněna zvláštním způsobem - přitahují k sobě tolik psychopatů a podvodníků, že se ostatní lidé zdráhají o nich přemýšlet.

    Milan Calábek - zenový filosof

    Než vyložil, jak zbavit svět draka, Popelka přebrala půl pytle hrachu.

    Leonardo da Vinci - renesanční myslitel   

    Ti, co se sami zdobí prací druhých, mi překážejí v mé vlastní. ......  Kdokoliv se v diskusi dovolává nějaké autority, neuplatňuje ani tak svého ducha jako paměť. ......  Vědy, které nevycházejí ze zkušenosti, matky veškeré jistoty, jsou plané a plné omylů.

    Buddha - světec   

    Neupoutávejte se na žádnou autoritu, ale nezamítejte také nic, nýbrž hledejte spíše sami. Jen tak se stanete zralými pro poznání pravdy.

    Milan Calábek - zenový filosof

    Je-li žák připraven, bránu k moudrosti otvírá i blb.

    Leonardo da Vinci - renesanční myslitel   

    Jdi si svou cestou a nech lidi mluvit.

    Fridrich Nietsche - filosof

    Zapřísahám Vás, bratři moji, neschovávejte hlavu do písku nebeských pravd! Zůstaňte věrni zemi!